1131 Dolmány utca 5-7 Telefon: 06 1 787 5781 info@videograf.hu
Három egyszerű érv, hogy miért minket válasszon:
- mert a legkedvezőbb nyomdai árakat közvetlenül a gyártó tudja biztosítani!
- mert itt az ötlettől kezdve a grafikai tervezésen át egészen a készregyártásig minden egy helyen történik és ezzel jelentős időt és pénzt takarít meg!
- mert több évtizedes szakmai tapasztalattal és modern gépeinkkel garantálni tudjuk a legkiválóbb minőséget!
Videograf Digital Kft. általános szerződési feltételei


mely létrejött egyrészről a megrendelő (továbbiakban Megrendelő), valamint a Videograf Nyomda Kft. 1131 Budapest, Dolmány u. 5-7 (továbbiakban Nyomda) között az alábbi feltételek alapján.

A MEGBÍZÁS TÁRGYA

A Nyomda vállalja, hogy a megrendelt nyomdai munkákat, szolgáltatásokat, az adott technológiájának megfelelő legjobb minőségben elvégzi.

ÁRAJÁNLAT

A Nyomda a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége 15 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük fel. A Nyomda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

A megrendelésben megjelölt szállítási határidő abban az esetben érvényes, ha a leadott anyag, javított korrektúra felhasználható állapotban van és a megadott időben történik. Minden ajánlatot, megrendelést, elfogadást, jóváhagyást, módosítást, észrevételt írásban kell megtenni, azt levélben, faxon vagy Internet-kapcsolaton keresztül kell továbbítani. A fentiek Megrendelő részéről történő
elmulasztása esetén a Nyomda mentesül bárminemű reklamáció, kötbér vagy jogkövetkezmény alól. A Nyomda vállalja, hogy amennyiben a késés előre látható, erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A MEGRENDELÉS TARTALMI ELEMEI

A megrendelésnek tartalmaznia kell minden el?írást, specifikációt, dokumentumot és adatot a termékre (szolgáltatásra) vonatkozóan. Így különösen: az alapanyag fajtáját (minőség, grammsúly), a termék méretét, mintáit, színeit, mennyiségét, csomagolását, a szállítási és számlázási címet, melyek egyértelműen meghatározzák a megrendelőnek a termékkel (szolgáltatással) szembeni elvárását, és kétséget kizáróan meghatározzák a termék legyártásához szükséges paramétereket. Ha szükséges, a Nyomda további információkat kérhet a termékkel kapcsolatosan, ugyanakkor jogában áll alkalmazni a nyomda- és csomagolóanyag-ipar nemzetközileg alkalmazott előírásait, szakmai szokásait és eljárásait. Ha a Megrendelő saját mintája szerint gyártandó terméket (szolgáltatást) rendel, át kell adnia a mintát a Nyomdának. Csak az azonos technológiai eljárással készített mintát tudja a Nyomda elfogadni színhelyesség és egyéb paramétereiben. A mintától a Megrendelő által kezdeményezett eltérések többletköltségét a Megrendelő viseli.

NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉS, GRAFIKAI TERVEZÉS

A szerkesztési munkadíj tartalmazza a szerkesztés egyszeri költségét, egyszeri korrektúrázás utáni javítását, és az anyag elhelyezésének egyszeri megváltoztatását. Az ezen túlmenő szerkesztési igények külön díjtételt képeznek. A szerkesztési munkadíj megfizetése nem jelenti a forrásanyag szerzői jogainak a megszerzését, az minden esetben a Nyomda tulajdona marad. A forrásanyag és forráskód kiadására Megrendelő csak külön térítés ellenében tarthat igényt.
A nyomdai előkészítés során a Nyomda minden esetben korrektúrát küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Nyomda felelősséget nem vállal.

INFORMÁCIÓKEZELÉS

A megrendelő, ha egyéb más módon nem rendelkezik, hozzájárul, hogy részére a Videograf Nyomda Kft., kizárólag a Videograf Nyomda Kft. saját szolgáltatásairól és/vagy akcióiról e-mailben vagy postai úton értesítse.


EGYÉB FELTÉTELEK

Elektronikus úton leadott anyag csak a Nyomdával előre egyeztetett formátumban és min?ségben történhet. Több oldalas, illetve színprofilhelyes anyagok esetében ellenőrző nyomatot, forgatókönyvet és specifikációs leírást kérünk.
A Nyomda köteles a Megrendelő illetve megbízottja számára előzetes egyeztetés után a területén, illetve alvállalkozóinál gyártásközi megtekintést biztosítani. A Nyomda a filmet, nyomólemezt és imprimatúrát a Megrendelő írásbeli kérésére díj ellenében megőrzi, egyéb esetben megsemmisíti.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Egyéb megállapodás hiányában a Megrendelő az elkészült munkát átvételkor készpénzzel köteles
kiegyenlíteni, vagy külön megállapodás szerint (fizetési határidőre) átutalással rendezni.
A Megrendelő hozzájárul, hogy késedelmes fizetés esetén a Nyomda a jegybanki alapkamat kétszeresét számolja fel. A Nyomda filmet, CD-t, kéziratot, eredetit csak kiegyenlített számla esetén ad vissza a Megrendelőnek

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Nyomdát ellássa. A megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal.
A Nyomda mentesül minden fentiekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és kiadás tekintetében.
A Nyomda minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben való elkészítéséért, mindazonáltal felelősséget legfeljebb az elvégzett munka értékéig vállal.
A Nyomda kizárólagos felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett munka minőségére.
A Megrendelő minőségi kifogással 8 munkanapon belül írásban élhet. Amennyiben az elvégzett munkával kapcsolatban minőségi reklamáció merülne fel, a Megrendelő vállalja, hogy a nyomtatási probléma okainak kiderítésére, megoldására először a Nyomdának biztosít lehetőséget, mielőtt jogi utat venne igénybe. Ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére kikötik – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ill. a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét ( alávetés).

VIS MAIOR

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Nyomda nem tud befolyásolni, és amely a szerz?dés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Nyomda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

SZERZŐI JOG

A Videograf Nyomda Kft. által készített mindennemű grafikai alkotás, fotó és film vagy videóanyag, szerkesztés, design, webállomány, szoftvertermék, futtatható állomány és kód, adatbázis szerzői jogilag védett, a Videograf Nyomda Kft. tulajdona. A megrendelő felhasználója és nem tulajdonosa a fent említetteknek, kivétel a céges logó. Bármilyen egyéb felhasználása a jogtulajdonos belegyezésével történhet. Ezek engedély nélküli felhasználása a szerzői jog megsértését vonja maga után. Különösen igaz ez, a tervezésnél a megrendelőknek küldött mintákra és tervekre, ha a megrendeő a megrendeléstől eláll, viszont a birtokába jutott terveket és azok elemeit felhasználja.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A rendelt mennyiségtől legfeljebb 5 %-kal történő túl illetve alul szállítás megengedett. Ha a szállítmány több tételből áll, a mennyiségi tolerancia tételenként értendő. Alul szállítás esetén a tényleges mennyiség, túlszállítás esetén a megrendelt mennyiség kerül számlázásra.
Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru, vagy megrendelt, de le nem gyártott áru összes felmerült költsége leszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi 10 % tárolási díj ellenében raktározza a Nyomda. Ha a Megrendelő az árut a készre-jelentéstől számított 3 hónap múltán sem veszi át, a Nyomda a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.
Ha a Megrendelő a szolgáltatás (grafikai tervezés, design, szerkesztés, nyomdai el?készítés, web tervezés, honlapépítés stb) átvételét megtagadja vagy elmulasztja, az elkészített, de át nem vett megrendelés, vagy megrendelt szolgáltatás összes felmerült költsége leszámlázásra kerül. Ha a Megrendelő az elkészült szolgáltatást készre-jelentéstől számított 3 hónap múltán sem veszi át, a Nyomda a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.


MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A Nyomda a nyomat színhelyességéért csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a megrendeléskor leadott anyaghoz megkapja a Megrendelő által hitelesített színmintát (proof, cromalin, eredeti fotó, előző nyomat), illetve gépindulásnál jelen van az Ügyfél vagy annak képviselője és az induló ívet hitelesíti „nyomható” felirattal, dátummal és az aláírásával.
Ellenkező esetben a Nyomda saját belátása szerint állítja be a színterheléseket.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződés bármely pontjától eltérni kizárólag mindkét fél által hitelesített, írásos megállapodás keretében lehet. Az ott nem szabályozott kérdések tekintetében továbbra is a jelen szerződés az irányadó. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.

Kopácsi Attila
ügyvezető
Főbb terméktípusaink:


prospektusok, katalógusok, tájékoztató brosúrák
céges levélpapírok, borítékok, dossziék, névjegykártyák, nyomtatványok
kártyanaptár, asztali és fali naptárak, képeslapok
reklámkiadványok, szórólapok, plakátok és táblák
öntapadós anyagra készülő nyomdai munkák
molino és banner gyártás
könyv
Uv lakkozott, domborított, prégelt anyagok, dobozok,
nyomtatás kreatív anyagokra
plotteres nyomtatás (kinyomtat és alakzatra kivág, mint pld. az öntapadós matricák)
Cd/DVD tok


Cégünk teljes körű nyomdai előkészítéssel, grafikai tervezéssel és fotó szolgáltatással áll megrendelőink rendelkezésére. Bármilyen anyagról is van szó, ne szabjon határt kreativitásának – majd mi megvalósítjuk! Igyekszünk Önnel közösen megtalálni azt a megoldást, ami vállalkozása számára a leggazdaságosabb, és mindamellett színvonalas is.Áraink
Hasznos
Gyártás